VIDEO Taolu modern

 CHANGQUAN

CQ

 NANQUAN

南拳

NQ

 TAIJIQUAN

太极拳

TJQ

16 forme (plansa,video)

16 forme (video)

24 forme (video)

32 forme (plansa I,plansa II,plansa III,plansa IV,video) 32 forme (video) 42 forme (video)
prima sinteza (video, plansa I, plansa II,

plansa III, plansa IV, plansa V)

sinteza (video, plansa I,

plansa IIplansa III

plansa IV, plansa V)

sinteza Yang Taijiquan (video)
a doua sinteza (video) sinteza Chen Taijiquan (video)
a treia sinteza (video) a treia sinteza (video) a treia sinteza (video)
optional (free) optional (free) optional (free)

JIANSHU

DAOSHU

NANDAO

TAIJIJIAN

16 forme (video) 16 forme (video) 16 forme (video) 32 forme (video)
32 forme (video) 32 forme (video) 32 forme (video) 42 forme (video)
prima sinteza (video) prima sinteza (video, plansa I, plansa II, plansa III, plansa IV) sinteza (video) sinteza Yang Taijijian (video)
a doua sinteza (video) a doua sinteza (video) sinteza Chen Taijijian (video)
a treia sinteza (video) a treia sinteza (video) a treia sinteza (video) a treia sinteza (video)
optional (free) optional (free) optional (free) optional (free)

QIANGSHU

枪术

GUNSHU

NANGUN

南棍

 

 

 

16 forme (video) 16 forme (video) 16 forme (video)
32 forme (video) 32 forme (video) 32 forme (video)
prima sinteza (video) prima sinteza (video) sinteza (video)
a doua sinteza (video) a doua sinteza (video)
a treia sinteza (video) a treia sinteza (video) a treia sinteza (video)
optional (free) optional (free) optional (free)