Contact

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE WUSHU KUNGFU

CIF: 40308876, BUCUREȘTI – SECTOR 2

BCR, IBAN: RO19RNCB0087161859270001

Telefon: (+40) 722 319 693

E-mail: wushukungfu.ro@gmail.com